La construcció naval i les indústries relacionades a la vila joiosa

  1. Baldó Muñoz, Ana
Supervised by:
  1. Jordi Ferrús Batiste Director

Defence university: Universidad Miguel Hernández de Elche

Fecha de defensa: 18 September 2017

Committee:
  1. Luis Álvarez Munárriz Chair
  2. Juana Aznar Márquez Secretary
  3. Victoria Quintero Morón Committee member
  4. María José Pastor Alfonso Committee member
  5. Assumpta Sabuco Cantó Committee member

Type: Thesis

Abstract

Aquesta tesi d’antropologia cultural és una descripció etnogràfica d’una de les parts de la cultura marinera de la Vila Joiosa, la construcció naval. En primer lloc es detallen els objectius a seguir i la metodologia utilitzada al llarg de la investigació. Seguidament s’abasta un acurat estat del la qüestió sobre la definició i l’ús del patrimoni cultural i sobre els estudis i debats d’antropologia marítima. També incorporem un estudi històric per a contextualitzar i complementar la etnografia. Pel que fa a la etnografia pròpiament dita es realitza una acurada descripció dels següents aspectes. Destaquen els següents: - Identificació de les drassanes a la Vila Joiosa. - Les parts de les drassanes. - Aspectes econòmics, laborals i socials dins de les drassanes. - Tot el procés de producció i d’adquisició de les matèries primeres. - Les varades del vaixells - Industries auxiliars a la construcció naval. A més d’una completa catalogació fotogràfica i de ferramentes que van directament lligades amb la descripció d’aquest ofici, a més d’adjuntar les fitxes als annexes. En definitiva aquesta etnografia pretén posar en valor la importància de la cultura d’una comunitat i contribuir a formar i reivindicar la protecció i la utilització de la memòria com a document històric i d’identitat.