Ethical Reputation of Financial Institutions: Do Board Characteristics Matter?

  1. Baselga-Pascual, L.
  2. Trujillo-Ponce, A.
  3. Vähämaa, E.
  4. Vähämaa, S.
Zeitschrift:
Journal of Business Ethics

ISSN: 1573-0697 0167-4544

Datum der Publikation: 2018

Ausgabe: 148

Nummer: 3

Seiten: 489-510

Art: Artikel

DOI: 10.1007/S10551-015-2949-X GOOGLE SCHOLAR