Estratègies de desenvolupament local rural, gènere i processos innovadors en la nova ruralitatl'aportació de les dones al desenvolupament, la innovació i la governança territorial a l’Alt Pirineu i Aran (Catalunya)

  1. Marta Pallarès Blanch
Dirigida per:
  1. Antoni F. Tulla Pujol Director/a
  2. María José Prados Velasco Director/a

Universitat de defensa: Universitat Autònoma de Barcelona

Any de defensa: 2014

Tribunal:
  1. Mireia Baylina Ferré President/a
  2. Javier Esparcia Pérez Secretari/ària
  3. Janet Daphne Momsen Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 374741 DIALNET lock_openTDX editor

Resum

questa tesi doctoral se centra en l¿estudi de les formes d¿organització que acompanyen les estratègies de desenvolupament local rural a l¿Alt Pirineu i Aran (APA). La tesi inclou la perspectiva de gènere i es focalitza en el paper de les estratègies de vida de les dones en el procés de transformació d¿aquest territori. El desenvolupament territorial és el marc analític ¿paraigües¿ en el què s¿integren les diverses dimensions de la nova ruralitat en el context de l¿APA. El tret multifacètic i transdisciplinar del desenvolupament local rural, com a concepte teòric, com a instrument d¿intervenció pública i com a procés que és, ha comportat haver d¿integrar un ampli ventall de temàtiques per a poder abordar els elements, dinàmiques, processos i agents que intervenen. El marc teòric de la naturbanització permet identificar la influència dels Espais Naturals Protegits de l¿APA en l¿augment dels fluxos de població d¿arribada més recents. A partir de les teories de la governança territorial i la de gènere i política, es determinen els factors facilitadors i limitadors en l¿accés de les dones a la política formal local, informant-nos de les causes de la baixa representació de les dones als governs locals de la regió. Des de la perspectiva de la cooperació transfronterera es reconeixen les oportunitats potencials d¿una estratègia compartida basada en la integració del model de producció agro-ambiental de base local amb el del turisme i serveis. Finalment, la tesi permet relacionar la coherència de la nova emprenedoria de les dones amb els principis del desenvolupament local rural niant el capital ambiental de la regió. Aquest capital ambiental emergeix de les anàlisi fetes com el principal actiu i com a element diferenciat de la regió i el que, per tant, hauria de permetre augmentar la competitivitat i articular un procés d¿innovació en la via del desenvolupament local rural. Tanmateix, la resiliència o capacitat adaptativa de les estratègies de vida de les dones resta minvada per les desigualtats de gènere. Al mateix temps, s¿identifica una escassa integració de la transversalitat del gènere. Les polítiques públiques de desenvolupament local, desenvolupament rural i de foment de la igualtat de gènere haurien de convergir per a donar-se la possibilitat d¿un aprenentatge comú, institucional, social i econòmic.