Circ social i treball social. Una experiencia de circ amb centres educatius a l'ateneu popular 9 barris

  1. Ballester Lledó, Aïda
Supervised by:
  1. Violeta Quiroga Raimúndez Director

Defence university: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 12 February 2020

Committee:
  1. Marta Llobet Estany Chair
  2. Xavier Montagud Mayor Secretary
  3. Germán Jaraíz Arroyo Committee member

Type: Thesis

Teseo: 639374 DIALNET

Abstract

Aquesta tesi presenta els resultats de l’anàlisi del circ social a partir d’una experiència pràctica a l’Ateneu Popular 9 Barris en l’àmbit educatiu. Els objectius de la investigació eren conèixer l’efecte del circ social com a eina d’intervenció amb adolescents en situa-cions de risc social i identificar el paper de la figura professional del treball social en aquest àmbit. En relació amb els objectius, l’enfocament metodològic ha estat un procés de triangulació amb l’etnografia, l’estudi de cas i la investigació-acció participativa. La IAP com a estratègia estava dirigida a promoure la implicació de les participants i afavorir l’intercanvi entre les fases de diagnòstic, acció i avaluació. Focalitzarl’estudi de cas en el projecte Circ Enginy ha permès construir un context on situar l’eina i argumentar els resultats que es poden generar. Mentre que l’autoetnografia busca la incorporació de la investigadora en el projecte d’estudi per reflexionar i visibilitzar el seu rol com a treballadora social i l’efecte que produeix en la intervenció desenvolupada. Els instruments per a la recollida d’informació en el treball de camp han sigut l’entrevista individual i grupal, el qüestionari, el grup de discussió i l’observació participant. Aquests han facilitat l’accés i participació de totes les persones implicades en el projecte (tècnics, professorat, formador/es de circ i alumnat), així com complementar les dades recollides amb altres experiències i professionals del sector del circ i l’àmbit social. Els principals resultats del treball de recerca assenyalen que el treball per mitjà del grup permet incorporar competències funcionals, socials i cognitives, que esdevenen una millora en l’autoestima, l’apoderament, la creativitat en la gestió de les dificultats i en la cohesió i treball en equip. El circ crea les condicions adequades per a l’aprenentatge posant el focus d’atenció en el procés de desenvolupament d’habilitats i coneixements. El fi és que aquest treball es traslladi a altres esferes de la vida quotidiana, com ara al vincle amb els centres educatius, a les relacions familiars, amb els grups d’iguals i amb la comunitat. La connexió entre els nivells d’intervenció individual, grupal i comunitari afavoreix el naixement d’experiències que generen canvis estructurals i de transformació social. La identificació dels elements que defineixen el circ social contribueix a la recollida de bones pràctiques, i la reflexió des de la mirada del treball social, a enriquir el debat entorn d'aquesta figura professional en l’àmbit educatiu, cultural i social. Amb el circ, la professió del treball social es nodreix d’eines innovadores per identificar situacions de vulnerabilitat o risc social, i alhora obté eines per fomentar l’apoderament de les persones i del territori. Es recomana, així, potenciar les recerques participatives que sistematitzin, reflexionin i actuïn sobre les realitats emergents.