The evolution and revolution in open innovation in SMS

  1. Franciane Paz
Supervised by:
  1. Anna Arbussà Reixach Director
  2. Germà Coenders Gallart Director

Defence university: Universitat de Girona

Year of defence: 2017

Committee:
  1. Jaume Valls Passola Chair
  2. Eva Gallardo Gallardo Secretary
  3. Carmen Cabello-Medina Committee member

Type: Thesis

Teseo: 498034 DIALNET

Abstract

La tesi analitza empíricament els efectes de les activitats d'open innovation sobre el rendiment innovador de les PIMES alemanyes, espanyoles i portugueses. Per a les anàlisis s'utilitzen les dades de l'enquesta d'innovació CIS de les edicions de 2004-2012. La tesi fa tres contribucions originals a la literatura d'open innovation en el context de les PIMES. En primer lloc, s'identifiquen i es classifiquen els diferents perfils d'obertura de les activitats d'innovació, i s'analitza si hi ha diferències en aquests perfils quan es compara entre mides d'empresa, entre països, i al llarg del temps. En aquesta part s’apliquen l’anàlisi de correspondències múltiple i l’anàlisi clúster. En segon lloc, s'estudia l'impacte de 3 grups d'activitats d’inbound open innovation (cooperació amb altres empreses o institucions, fonts externes d'informació, adquisició de maquinària i de coneixements) sobre tres resultats no financers relatius a la innovació de producte de les PIMES: la qualitat dels productes i/o serveis, la gamma de productes i la quota de mercat. També s’estudia la relació entre la open innovation i la decisió sobre el moment d’entrada en el mercat, valorant si les activitats d’inbound open innovation es relacionen més amb els innovadors pioners o amb els seguidors en el cas de les PIMES. En aquest apartat s’usa la regressió logística ordinal. En tercer lloc, s'analitzen els efectes de les activitats d´inbound open innovation sobre la innovació de producte, entesa com aquella innovació introduïda per primera vegada en el mercat considerat a nivell mundial, en comparació amb els seus efectes sobre la imitació. Per aquesta anàlisi s’utilitzen la regressió logística binària i els arbres de classificació.